Dane osobowe

Obowiązek informacyjny – art. 13 

 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO

            Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lukier Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie (42-300), przy ul. Sikorskiego 49A/13. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z powołanym  przez administratora danych, inspektorem ochrony danych pod numerem telefonu 326780200 wew. 405 adres poczty elektronicznej iodo@naturaresidence.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia wykonania umowy wiążącej Panią/Pana z wyżej wskazanym administratorem i celem wykonania obowiązków w ramach rozliczeń rachunkowych – na podstawie art.6 ust. 1 lit. b i c RODO. Dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania wiążącej strony umowy, z zastrzeżeniem iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego (w przypadku zmiany przepisów prawa). Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości zawarcia umowy lub jej dalszego wykonywania.

 

 EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL REGULATIONS (EU) 2016/679 of 27 April 2016

in case of protection of natural persons related to processing personal data

and in case of free movement of such data and waiving 95/46/WE directive

(general regulation on data protection), thereinafter called RODO

            We inform that the administrator of your data is Lukier Sp. z o.o. seated in Myszków (42-300), at street Sikorskiego 49A/13. In case of queries related to the processing of personal data, you are requested to contact the appointed data administrator, personal data inspector, phone no. 326780200 ext. 405, e-mail: iodo@naturaresidence.pl Your personal data will be processed to assure the fulfillment of the agreement binding you with the aforementioned administrator and to perform duties within bookkeeping – based on art. 6 item 1 letter b and c RODO. Data will be process during the period of the validity of this agreement, with the stipulation that the period of personal data storage may be extended each time of the period of limitation for claims, if they may be related to you or if the processing of personal data will be essential for the intentional pursuance of claims or protection against claims from the other party. You are entitled to the right to claim access to personal data, their correction, removal or limitation in processing, the right to appeal against processing, as well as the right to transfer data. We inform that you are entitled to file a complaint on data processing to the Inspector General for the Protection of Personal Data or other relevant supervisory authority (in case of change in regulations of law). The provision of data is voluntary and their non-provision is related to lack of opportunity to conclude the agreement or its subsequent fulfillment.  

newsletter

ask about the meeting room

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by LUKIER SP.Z O.O., Sikorskiego 49A/13, 42-300 , Myszków . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved